top of page

השפה היפנית והמונחים באימון / אלי אלפסי

השפה היפנית אינה שפה השגורה בפי, אך משום שאני משתמש במילים רבות מן השפה, אני משתדל לנסות ולהבין את המשמעות של רובן ורוצה כאן לאפשר לתלמידי ולאחרים נגישות להבנה של השפה והמונחים.

 

 

bottom of page