top of page

חמשת היסודות 

 • אויר   -  למידה, הקשבה.

 • אדמה  - הטמעה, חיזוק.

 • מים    - זרימה, ניסוי.

 • אש    -  יעילות, ביצוע איכותי.

 • ריק    - הכל ולא כלום, היכולת להשתמש ביסודות הקודמים ללא מחשבה וביעילות מירבית.

 

חמשת היסודות ברמת השיטה

 •   למידה היא חובה, בכל שלב על השיטה להיות שיטה הפתוחה ללימוד ולהבנה.

 •  הטמעה, כל טכניקה שנלמדת בשיטה חייבת להיות מוטמעת בטכניקה סדורה בתחילה.  

 • זרימה, החובה להבין את התנועה הנכונה ביותר לבריאות ולקרב. 

 • יעילות, לבחור את התנועות הרלוונטיות היעילות לשיטה, למצבים השונים, לאימון ולהגנה עצמית.

 • כאשר אנו עומדים בתנאים אלו השיטה שלמה.

​חמשת היסודות ברמת המתאמן  

 •  למידה היא חובה, על כל מתאמן להיות מסוגל לספוג וללמוד.

 •  הטמעה, המתאמן חייב לחזור עשרות מאות ואף אלפי פעמים על תנועות מסוימות בכדי להטמיע אותן בזכרון המוטורי שלו.

 • זרימה, המתאמן שואף ללמוד את הזרימה הנכונה שלו הן בתנועה והן בחיים.

 • יעילות, המתאמן ישאף להבין יעילות של תנועות שונות ומגוונות אל מול סיטואציות שונות בהתאם ליכולות שלו ולמצב. יעילות היא אלמנט שמתחייבת בו גם למידה של הגנה עצמית פרקטית.

 • היכולת כמתאמן להבין את כל הקונספט של האימון.

 

השיטה ברמת הטכניקות המעשיות

 •  לומדים קראטה בסגנון גוג'ו ריו כבסיס איכותי לאימון.

 •  לומדים הגנה עצמית שאינה מוגבלת לשיטה, הטכניקות של ההגנה העצמית יהיו חלק אינטגרלי מחובת המתאמן.

 • עוסקים באימון כושר הוג'ו אונדו, שהוא אימון הכושר האוקינאווי מגוג'ו ריו.

 • סדנאות וסמינרים יהיו חלק מהלמידה ובהם יהיה מקום גם למורים משיטות וארגונים אחרים, העולם הוא עולם פתוח של למידה.

 

 

 

bottom of page